تبلیغات
باشگاه ریاضیدانان جوان دانشگاه یاسوج - بیست و نهمین و سی و یکمین المپیاد ریاضی
تاریخ : دوشنبه 11 اردیبهشت 1391 | 10:37 ق.ظ | نویسنده : سراج

بیست و نهمین و سی و یکمین دوره المپیاد ریاضی

سی و یکمین دوره

1 د انشگا ه صنعت ى شریف آق ا ى دكتر محمدرضا رزو ان 203.8

2 د انشگا ه تهر ان آق ا ى دكتر حمیدرضا میمنى 94.2

3 د انشگا ه فردوس ى مشهد آق ا ى دكتر رجبعلی كامیابی 73.2

4 د انشگا ه صنعت ى اصفهان آق ا ى دكتر مجتب ى آقایى 72.4

5 د انشگا ه شهید ب اهنر كرمان آق ا ى دكتر حسی ن مومنائى 69.4

6 د انشگا ه صنعت ى امیركبیر دكتر مسعود پورمهدیان 65.6

7 د انشگا ه شهید بهشتى آق ا ى دكتر چنگیز اصلاح چى 60.8

8 د انشگا ه شیر از دكتر بهم ن طباطبائى 56.4

9 د انشگا ه اصفهان آق ا ى دكتر مجید فخار 52.8

10 د انشگا ه تربی ت معل م تهر ان آق ا ى دكتر ط اهر قاسم ى هنر ى 52.6

11 د انشگا ه صنعت ى خو اجه نصیر الدی ن طوسى آق ا ى دكتر كورو ش نوروز ى 46.6

12 د انشگا ه خلی ج فارس آق ا ى دكتر سعید كریمى 45.4

13 د انشگا ه ز ابل آق ا ى محمد مهرپویا 40.4

14 د انشگا ه شهید چمر ا ن اهو از آق ا ى دكتر مهرد اد نامد ار ى 39.6

15 د انشگا ه یاسوج آقای دكتر حمید رضایى  39.2

16 د انشگا ه تبریز آقای دكتر حسین خیری 36.4

17 د انشگا ه ار اك آق ا ى دكتر امیر مافى 34.6

18 د انشگا ه سمنان آق ا ى دكتر مجید اسحق ى گرجى 33.4

19 د انشگا ه بو على سین ا ى همد ان آق ا ى دكتر اسم اعی ل فیضى 33.2

20 د انشگا ه قم آق ا ى دكتر علیرضا باقر ى ثالث 32.6

21 د انشگا ه صنعت ى ش اهرود آق ا ى خسرو حسین ز اده

د انشگا ه محق ق اردبیلى آق ا ى دكتر ناصر زمانى

د انشگا ه تربی ت معل م آذربایجان آق ا ى دكتر جعفر پورمحمود

د انشگا ه شهركرد آق ا ى دكتر علیرضا نقى پور

د انشگا ه الز هر ا خان م مری م ملك پور

د انشگا ه ول ى عصر (عج) رفسنجان آق ا ى دكتر احمد صفاپور

د انشگا ه گیلان آق ا ى دكتر منصور هاشمى

د انشگا ه علو م پای ه د امغان آق ا ى دكتر غلامرضا عباسپور تبادكان 4 نفر شركت كننده

د انشگا ه كردستان آق ا ى دكتر امجد عل ى پناه

د انشگا ه ارومیه دكتر حبی ب اذ انچیلر

د انشگا ه ملایر آق ا ى عل ى ختن لو

د انشگا ه بین الملل ى اما م خمین ى (ره ) آق ا ى دكتر شیروی ه پیرو ى

د انشگا ه زنجان آق ا ى دكتر سید مجید جعفریا ن امیر ى 3 نفر شركت كننده

موسس ه آموز ش عال ى خیام خان م محبوب ه هوشیار صادقیان

د انشگا ه پیا م نور مركز مشهد آق اى آذرپیر ا و خان م دكتر نگار شهن ى كرمز اده

د انشگا ه یزد دكتر حمید مظ اهر ى تهر انى

د انشگا ه مازندر ان دكتر ماش اال ه متین فر

د انشگا ه آز اد اسلام ى و احد مشهد خان م دكتر مری م امیار ى

د انشگا ه ش اهد آق ا ى دكتر رحی م علیز اده

مركز آموز ش عال ى ایر انشهر آق ا ى محمد نو از رسولى ز اده 2 نفر شركت كننده

د انشگا ه آز اد اسلام ى و احد قائم شهر آق ا ى بهر ا م عاقلى

 

________________________________________

بیست و نهمین دوره

1- صنعتى شریف ١۶٩.۴

٢ صنعتى امیرکبیر ٨٧.۶

٣ صنعتى اصفھان ٧۴.٨

۴ فردوسى مشھد ۶٢.۶

۵ تھران ۵۴ ٢٧٠

۶ شیراز ۴۶.٢

٧ شھید بھشتى ۴٢.٨

٨ صنعتى شاھرود ۴٢.۴

٩ تربیت معلم آذربایجان ٣٨.٢

١٠ قم ٣۶.۶

١١ تربیتدبیر شھید رجایى

١٢ شھید چمران اھواز

١٣ شھیدباھنر کرمان

١۴ تربیت معلم تھران

١۵ علم و صنعت ایران

١۶ سمنان

١٧ اصفھان

١٨ بینالمللى امام خمینى

١٩ شھرکرد

٢٠ خلیج فارس

٢١ زنجان

٢٢ یاسوج

٢٣ مازندران

٢۴ کردستان

٢۵ صنعتى خواجهنصیرالدین

طوسى

٢۶ سیستان و بلوچستان

٢٧ دانشگاه گیلان

٢٨ پیام نور  • فال حافظ
  • حامل
  • ضایعات