تبلیغات
باشگاه ریاضیدانان جوان دانشگاه یاسوج - شعر ریاضی

1

شعر طنز ریاضی

ریاضی درس خشک ودرس سردی است      ریاضی بهرماهمچون نبردی است

نبردی کاندر آن تیغت مداد است        حریف و دشمنت مشق زیاد است

نبردی کاندر آن خونت نریزند         ولی صفرت به رنگ خون نویسند

به میدان نبردش چون نهی پا       نگاهت را بگردانی به هرجا

به هر سو بهر قتلت ایستاده         چهل فرمول تابع های ساده

به مشرق خیل خطهای عمودی         به مغرب شصت و دو سور وجودی

براکت این طرف با قدر مطلق         در آن سو حد و انتگرال و مشتق

دو صد لعنت بر ا ین اقوام سینوس         به تانژانت و کتانژانت و کسینوس

که فرمولهای آن بی حد و بی حصر          بود در صورت و در مخرج کسر

خلاصه می کنکم دیگر کلامم          قبولش می کنی یا نه ندانم

به میدان پا منه کارت خراب است         دراینجا نمره بیست چون سراب است
 
2
شاعر این مثنوی دیوانه نیست        با ریاضی خوانده ها بیگانه نیست
 
روز و شب خواب ریاضی دیده ام        خواب خطهای موازی دیده ام
 
کاش در دنیا نشان از غم نبود       صفر صفرم اینقدر مبهم نبود
 
حال،بشنو اندکی از رشته ام       مثل یک زالو به خونش تشنه ام
 
در ریاضی چهره ای شاداب نیست         هشت ترمی در اینجا باب نیست
 
بچه ها پیوسته دشنامش دهند       گوش خود اما به فرمانش دهند
 
ای ریاضی،ای ریاضی چیستی؟       می بری هر دم به تیغت،کیستی؟
 
تا که اسمت بر زبان سبز شد        کل مغزم پیچهایش هرز شد
 
چون برای درسهایی مثل جبر        گاو نر می خواهد و یک مرد کبر
 
شخصیتهایی چنان فرما و گوس        هر کدام قامتم را داده قوس
 
بچه ها از قضیه گریان می شوند      بهر اثباتش پریشان میشوند
 
بهر تنها یک صدم پایان ترم        جمله می لولند آنجا مثل کرم
 
صادق بهروزی(ریاضی یاسوج)

  • فال حافظ
  • حامل
  • ضایعات