تبلیغات
باشگاه ریاضیدانان جوان دانشگاه یاسوج - آقایان و خانمهای ریاضیدان

خانمها و اقایان

کمتر زنی درمیان ریاضی‌دانان برجسته به چشم می‌خورد. برخی معتقدند مردان دررشته ریاضی با استعدادتر از زنان هستند. پژوهش‌گران آمریکایی با رد این نظریه،معتقدند که برابری اجتماعی در شکوفایی استعداد ریاضی موثراست.

 درمیان ریاضی ‌دانان برجسته،به عنوان مثال میان برندگان مدال فیلدز که نوبل ریاضی شناخته می‌شود،نامه ی چزنی دیده نمی‌شود. مدال فیلدزازسال ۱۹۳۶ تاکنون به ۵۲ ریاضی‌دان برجسته دنیا اهداشده است. برخی براین باورند که مردان به طور ذاتی دررشته ریاضی استعداد بیشتری دارند.

 به گزارش دویچه‌ وله،تحقیقات موسسه بین‌المللى آزمون دانش آموزان «پیزا»که بهار زیابیوبررسی توانایی‌های دانش‌آموزان درکشورهاایختلف جهان می‌پردازد، نشان می‌د‌هدکه درآلمان دانش‌آموزان پسردررشته ریاضی نمرات بهتری دارند.

 پژوهشگران دانشگاه ویسکونسیمدیسون آمریکا با دراختیار داشتن تحقیق سال ۲۰۰۹ موسسه «پیزا» و تحقیق بین‌المللی «تیمز» سال ۲۰۰۷ که آن‌هم سطح دانش وعملکرد دانش‌آموزان کشورهای مختلف جهان را بررسی می‌کند،نمرات ریاضی دانش‌آموزان دختر و پسررا با هم مقایسه کردند.

 جالب این‌ جاست که این دوتحقیق نشان می‌د‌هند درکشورها یی مانند مراکش،‌ هلند وارمنستان، تفاوتی میان نمرات دانش‌آموزان دختروپسردر رشته ریاضی دیده نمی‌شود. دراندونزی وتونس حتی دخترها بهتر ازپسرها هستند.

 درآمریکا تفاوت میان دخترها وپسرها هرسال ‌کمتر شده است. درحالی ‌که دردهه هفتاد میلادی دربرابر هر ۱۳ پسر مستعد دررشته ریاضیی کد ختر وجود داشت ، اکنون دربرابرهر ۳ پسر یک دختر دیده می‌شود.دراین کشورآماردخترانیکه دررشته‌های مرتبط با ریاضیات تحصیل کرده‌اند، در ۵۰ سال گذشته از ۵ به ۳۰ درصدافزایش پیداکرده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که استعداد پسرها دررشته ریاضی ذاتی نیست. اگراین چنین بود، دخترها امکان این پیشرفت قابل ملاحظه را نداشتند.

 جالب این‌جاست که دربرخی ازکشورهای خارومیانه مانند بحرین وعمان،درحالی ‌که دخترها درمجموع نمرات خوبی دررشته ریاضی نداشته‌اند، نمرات پسرها بدتر بوده است.

                               مادران موفق صاحب فرزندان با استعدادتر

 پژوهشگران دانشگاه ویسکونسیمدیسون آمریکا معتقدند آموزش‌های فرهنگی واجتماعی نقش موثری درشکوفایی استعداد ریاضی دارند.

 این پژوهشگران بااشاره به شاخص‌های توسعه انسانی،ازجمله تحصیلات،سلامت وموقعیت سیاسی هرکشوربه این نتجیه رسیده‌اند که هرچه برابری جنسیتی دریک جامعه بیشترباشد، استعداد ریاضی دانش‌آموزان آن جامعه نیز بیشتراست.

 پژوهشگران آمریکایی به طورروشن می‌گویند: «یک مادرتحصیل‌کرده وشاغل که درآمد خوبی دارد، فرزندان با استعدادتری دررشته ریاضی دارد. فرقی هم نمی‌کند که فرزندان اوپسر باشند یا دختر.»این پژوهشگران باتوجه به باورعده‌ای که معتقدند افزایش حقوق زنان به معنای کاسته شدن ازحقوق مرداناست ، تأکید می‌کنند : باافزایش حقوق زنان ، استعداد ریاضی دختران وپسران نسل بعد شکوفا می‌شود ودراینجا مردان وزنان هردوازبرابری اجتماعی سود می‌برند


 

  • فال حافظ
  • حامل
  • ضایعات