تبلیغات
باشگاه ریاضیدانان جوان دانشگاه یاسوج - عجایب در انگلیسی

عجیب‌ترین جمله در زبان
انگلیسی!!!

این جمله با کلمه ای یک حرفی آغاز می شود٬ کلمه دوم دو
حرفیست٬‌  چهارم چهار حرفی
تا بیستمین کلمه بیست
حرفی:I do not know where family doctors 
acquired illegibly perplexing handwriting nevertheless, extraordinary 
pharmaceutical intellectuality counterbalancing indecipherability, 
transcendentalizes
intercommunications
incomprehensiblenessترجمه جمله :

نمیدانم  این دكترهای خانواده گی این دست خطهای گیج کننده را از کجا کسب
میکنند. با این حال  سواد پزشکی انها غیر قابل کشف بودن این دست خط ها را جبران
کرده و بر غیر  قابل

  • فال حافظ
  • حامل
  • ضایعات